Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy.

Część pisemna została ustalona na dzień 26 marca 2013 r. na godz. 10.00 z kolei część ustna na dzień 9 kwietnia 2013 r. na godz. 10.00.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 4 lutego 2013 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy załączyć:

  • dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego,
  • odpis aktu urodzenia,
  • życiorys,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,
  • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
  • dwa zdjęcia.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Obowiązki pracodawcy względem komornika

Aplikant komorniczy zapłaci mniej za szkolenie