Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, na dzień 7 września 2011 r. godz. 10.00 - część pierwsza, na dzień 8 września 2011 r. godz. 10.00 - część druga oraz na dzień 9 września 2011 r. godz. 10.00 – część trzecia.Wniosek o dopuszczenie

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy złożyć w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację notarialną, a w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie wraz z oświadczeniem, czy dotyczy on dopuszczenia do egzaminu w pełnym zakresie, czy też jako egzaminu uzupełniającego - gdy wniosek jest składany przez osobę, która zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 25 lipca 2011 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 17 sierpnia 2011 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną:

 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,
 • dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Miejsce egzaminu

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych.

I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Gdańsku i Białymstoku;

II. Krakowie, ul. Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;

III. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Poznaniu, Łodzi i Szczecinie;

IV. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie;

V. Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 31, kod 50-073, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Katowicach i Wrocławiu.

Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna wynosi 1039,50 zł . Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin notarialny”.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Akty prawne na egzamin notarialny 2011

Egzaminy adwokackie i radcowskie odbędą się w czerwcu