Szkolenie ma na celu zwiększenie ich skuteczności w prowadzeniu spraw, w których występuje element dyskryminacji z powodu płci, rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, religii, orientacji seksualnej i niepełnosprawności. Jednym z celów szkolenia będzie zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawodawstwa wspólnotowego i krajowego, które precyzyjnie określa sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do dóbr i usług, edukacji czy ochronie zdrowia.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z implementacją dwóch antydyskryminacyjnych dyrektyw Rady Unii Europejskiej: Dyrektywy Rasowej 2000/43/WE oraz Dyrektywy Ramowej w obszarze Zatrudnienia 2000/78/WE.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez certyfikowanych trenerów prawnych – prawników, członków Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, którzy od wielu lat zajmują się problematyką nierównego traktowania.

Terminy szkoleń to: 7-8 listopada 2009 roku.

Organizatorzy zapewniają na czas szkolenia zakwaterowanie (1 noc, w wyjątkowych przypadkach - 2), wyżywienie, zwrot kosztów
podróży (II klasa PKP lub autobus, bus), materiały szkoleniowe. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 października br. na adres aloewe@kph.org.pl lub faxem – (22) 620-83-37. Szkolenie odbędzie się w
siedzibie Stowarzyszenia KPH - ul. Żelazna 68, Warszawa (róg ul. Chłodnej i Żelaznej – wejście z tyłu budynku, obok Kancelarii Adwokackich).

CPB/AS

Zobacz także:

Współpraca policyjna i sądowa w UE

Paintball dla adwokatów