Załącznik do Uchwały Nr 751/2009 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 października 2009 r.

REGULAMIN wyboru kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

§ 1.

Kandydat ubiegający się o stanowisko Prokuratora Generalnego składa pisemne zgłoszenie bezpośrednio do Krajowej Rady Sądownictwa.

§ 2.

Kandydat do zgłoszenia obligatoryjnie dołącza: życiorys, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, ze zm.), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów procedury wyłaniania kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

§ 3.

Do zgłoszenia mogą być dołączone opinie służbowe lub zawodowe, rekomendacje i inne dokumenty.

§ 4.

Zgłoszenie należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie na stanowisko Prokuratora Generalnego”, w terminie do dnia 30 listopada 2009 r., pod adresem Krajowej Rady Sądownictwa, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa.

§ 5.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Krajowej Rady Sądownictwa.

§ 6.

Krajowa Rada Sądownictwa po otrzymaniu zgłoszenia zwraca się o niezwłoczne nadesłanie akt osobowych kandydata.

§ 7.

W przypadku, gdy kandydat nie spełnia wymogów ustawowych lub kandydatura została zgłoszona z uchybieniem terminowi Krajowa Rada Sądownictwa pozostawia zgłoszenie bez dalszego biegu.

§ 8.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa informuje kandydatów o terminie i miejscu posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa, na którym nastąpi publiczne ich wysłuchanie.

§ 9.

W razie przewidywanego przybycia licznej publiczności, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa może zarządzić wydanie kart wstępu na posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, według kolejności zgłoszeń oraz wyznaczyć odpowiednie miejsce na sali dla przedstawicieli środków społecznego przekazu.

§ 10.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wyznacza referentów spośród członków Rady, którzy na posiedzeniu przedstawiają Radzie poszczególnych kandydatów.

§ 11.

1. W trakcie wysłuchania kandydat, w czasie nie dłuższym niż 20 minut, ma możliwość własnej prezentacji oraz przedstawienia motywów ubiegania się o stanowisko Prokuratora Generalnego.

2. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa mogą zadawać pytania kandydatowi. Udzielenie odpowiedzi powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 20 minut.

§ 12.

Po wysłuchaniu kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza debatę bez udziału kandydatów i publiczności.

§ 13.

Krajowa Rada Sądownictwa wybiera komisję skrutacyjną w składzie 3 członków Rady, która sporządza listę kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

§ 14.

1. Krajowa Rada Sądownictwa w tajnym głosowaniu wyłania dwóch kandydatów.

2. Wybór kandydata następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 13 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Bezwzględną większość uzyskuje kandydat, na którego oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

3. W razie nieuzyskania przez dwóch kandydatów bezwzględnej większości głosów przeprowadza się kolejne głosowania aż do uzyskania takiej większości. W każdym kolejnym głosowaniu pomija się kandydata lub kandydatów, którzy otrzymali najmniejszą liczbę głosów.

§ 15.

1. Każdy członek Rady oddaje co najwyżej dwa głosy „za”. Nieoddanie głosu „za” określonym kandydatem oznacza głos „przeciw”. Głos jest nieważny, gdy głosujący oddał więcej niż dwa głosy „za”.

2. W sytuacji, w której jeden z kandydatów uzyskał bezwzględną większość głosów w kolejnym głosowaniu ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 16.

Uchwałę o zgłoszeniu dwóch kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego ze wskazaniem liczby głosów uzyskanych przez kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17.

Obwieszczenie o terminie i sposobie zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”, a ponadto przesłane: Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, wojskowych sądów okręgowych, Prokuratorowi Krajowemu, prokuratorom apelacyjnym i okręgowym, Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, wojskowym prokuratorom okręgowym oraz Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 18.

Niniejszy regulamin oraz lista kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa: www.krs.pl/bip/