statystyki

Oferta pracy w MS

21.03.2010, 03:43; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:34
Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje kandydatów do obsługi finansowo-księgowej projektów europejskich w Wydziale Rachunkowości BudŜetowej Biura Administracyjno - Finansowego

Główne obowiązki: - dekretowanie i ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym dowodów księgowych i wyciągów bankowych, - przygotowywanie i realizowanie przelewów bezgotówkowych, obsługa bankowości elektronicznej, - obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność, - analizowanie przyszłych wydatków w odniesieniu do zabezpieczenia w planie finansowym oraz okresowa analiza wykonania wydatków w tym zakresie, - sporządzanie sprawozdań w zakresie i trybie wynikającym z obowiązujących regulacji prawnych. Wykształcenie: wyŜsze lub średnie ekonomiczne lub pokrewne Wymagania niezbędne: - doświadczenie zawodowe w komórce finansowej lub w księgowości jednostki sektora finansów publicznych, - znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej stosowanych w państwowych jednostkach budŜetowych, - znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - znajomość ustawy o rachunkowości, - doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, - umiejętność sporządzania analiz, - umiejętność sprawnej obsługi komputera (Word, Excel, Lex) oraz znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych, - umiejętność pracy w zespole, - kreatywność, - odpowiedzialność, - dokładność i rzetelność. Wymagania dodatkowe: - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu finansów, rachunkowości lub funduszy unijnych, - kursy z zakresu finansów, rachunkowości lub funduszy unijnych, - doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - Ŝyciorys i list motywacyjny, - oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, - kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność pracy z komputerem, - kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, w tym ukończenie studiów podyplomowych. Dokumenty naleŜy przesłać w terminie do: 25.03. 2010 r. pod adresem: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Administracyjno-Finansowe Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa, z adnotacją „Projekty europejskie” Inne informacje: Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel. 52 12 555. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Do udziału w naborze zachęcamy takŜe osoby niepełnosprawne.


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane