Celem spotkania było przedstawienie negatywnej opinii Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, a zwłaszcza dodanego do projektu przepisu § 9a, który przenosi ryzyko „wystąpienia w trakcie egzaminu jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego” na zdającego. W ocenie przedstawicieli KRRP przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie spowoduje, iż aplikanci z obawy o ewentualne skutki użycia komputerów na zasadach określonych w rozporządzeniu wybiorą odręczny sposób sporządzania pracy. Przyznane zatem prawo używania komputerów na egzaminie radcowskim okazać się może pozorne.

Poruszono także kwestię pytań, uwag i wątpliwości dotyczących przebiegu egzaminu radcowskiego, zgłaszanych w wystąpieniach aplikantów do KRRP i przekazanych Ministrowi na piśmie.

Kolejną sprawą poruszoną w trakcie spotkania było wydłużenie czasu potrzebnego na rozwiązanie zadania z IV I V części egzaminu radcowskiego o 1 godzinę na każde z zadań.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Krajowej Rady Radców Prawnych z inicjatywy przedstawicieli KRRP zostanie także zorganizowane spotkanie przewodniczących komisji egzaminacyjnych z osobami, które w Okręgowych Izbach Radców Prawnych odpowiadają za organizację egzaminu radcowskiego. Podyktowane jest ono koniecznością omówienia zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu przez OIRP jako gospodarzy obiektów, w których sprawdzian ten jest przeprowadzany.

PS/źródło:KIRP

Zobacz także:

Prezes KRRP wziął udział w Międzynarodowej Konferencji ''Etyka zawodów prawniczych w praktyce – wzajemne relacje i oczekiwania''

Radcy prawni mogą szkolić się przez Internet