Mobbing, jako zjawisko będące przedmiotem zainteresowania badawczego nauk ekonomicznych, socjologicznych, medycznych i prawnych, wymaga rozważenia w szerszej perspektywie, z uwzględnieniem nie tylko sytuacji pracownika, ale i pracodawcy.

Stąd do celów organizowanej konferencji naukowej jest podjęcie interdyscyplinarnych badań nad problematyką mobbingu w stosunkach pracy, wymiana poglądów i dyskusja przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych i instytucji państwowych dotycząca kierunków zmian w prawnej regulacji mobbingu.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59.

Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie internetowej konferencji.

PS/źródło:ALK

Zobacz także:

Ubezpieczenie ochrony prawnej przedmiotem konferencji

Cykl wykładów otwartych Jerzego Stępnia