Warsztaty zorganizowano w ramach projektu "European NPM Projekt”. Jest on inicjatywą dotyczącą współpracy europejskich i krajowych mechanizmów prewencji, sponsorowaną przez Radę Europy oraz Unię Europejską. Swoistym „ratio legis” powyższego projektu była konieczność uregulowania na arenie europejskiej całkowitego zakazu tortur oraz innego okrutnego i niehumanitarnego traktowania bądź karania. Obecnie powyższe kwestie reguluje Europejska Konwencja Praw Człowieka jak i Europejska Konwencję o zapobieganiu torturom lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.

Pełnienie funkcji w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantuje funkcjonalną niezależność oraz niezależność jego personelu, która jest warunkiem niezbędnym do uzyskania pełnej efektywności programu. Pracownicy trzech zespołów wizytujących posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę zawodową do przeprowadzania wizytacji prewencyjnych mających na celu zapobieganie torturom na poziomie krajowym (art. 18 ust. 1 i 2 OPCAT).

Od dnia wyznaczenia Rzecznika Praw Obywatelskich na Krajowy Mechanizm Prewencji w styczniu 2008 r. do dnia dzisiejszego, trzy zespoły merytoryczne zajmujące się ochroną osób pozbawionych wolności, przeprowadziły wizytacje zapobiegawcze w: 7 zakładach karnych, 6 aresztach śledczych, 1 pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jednostki organizacyjnej Policji, 1 policyjnej izbie dziecka, 1 izbie wytrzeźwień, 1 schronisku dla nieletnich, 1 zakładzie poprawczym, 2 placówkach straży granicznej, 1 areszcie w celu wydalenia, 5 ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu, 2 zakładach opieki zdrowotnej – szpitalach psychiatrycznych oraz 3 jednostkach wojskowych.

PS/Źródło: RPO