Akty prawne na egzamin na aplikację radcowską i adwokacką

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.:

 • ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej skarby Państwa,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Sprawdź wykaz aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 roku.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Aplikacja adwokacka

Testy na aplikacje