Osoba ubiegająca się o powołanie na asesora notarialnego powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o powołanie skierowany do Ministra Sprawiedliwości, • życiorys, • kwestionariusz osobowy (według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej lub (w przypadku osób, które nie ukończyły aplikacji notarialnej) dokument zaświadczający posiadanie jednego z uprawnień, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy Prawo o notariacie, • uchwałę Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego, • oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia umowy o pracę, • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, • opinię patrona, przełożonego (z ostatniego miejsca pracy), • dwa zdjęcia. • Nadto należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Śródmieście nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, wpisując tytuł wpłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej; oryginał dowodu wpłaty należy załączyć do wniosku.

PS/MS