Celem studium jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się sprawami podatkowymi, finansowymi, pracowników jednostek sfery budżetowej i podmiotów gospodarczych.
Program studium zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno – teoretycznym w dziedzinach podatkowo – finansowych.
Przedmiotami wiodącymi są: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych podatek VAT, ordynacja podatkowa. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

UO/AS