Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

1. dnia 8 października 2013 r. – test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;

2. dnia 29 października 2013 r.– praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które zostanie określone przez Ministra Sprawiedliwości.

Limit przyjęć kandydatów

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 4/13/DSO z dnia 11 stycznia 2013 r. wyznaczył limit 180 miejsc na aplikację ogólną. Zajęcia na aplikacji ogólnej rozpoczną się w styczniu 2013 r.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu można składać osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, pok. nr 218 lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków z dopiskiem „Konkurs na aplikację ogólną”. Termin do złożenia zgłoszenia biegnie od 20 maja do 9 lipca 2013 r.

Zobacz: Aplikanci adwokaccy będą szkolić się w sądach i prokuraturach

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do konkursu skierowany do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

2. ankieta personalna;

3. życiorys ;

4. kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie;

6. oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7. kopię dowodu osobistego;

8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu tj. 23 września 2013 roku, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu, ankieta personalna, życiorys oraz oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, powinny być podpisane przez kandydata – odręcznie.

Opłata

Opłata za udział w konkursie wynosi 800 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, numer: 62 1010 1270 0051 7713 1200 0000, z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację ogólną w 2013 roku”. W przypadku gdy opłatę za kandydata uiszcza inna osoba w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko kandydata.

PS/źródło:KSSiP

Zobacz także:

Termin egzaminu komorniczego w 2013 roku

Termin egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego w 2013 roku