Generalne Zgromadzenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) obradujące na swym posiedzeniu w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2011 r. stanowczo poparło uchwałę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 8 kwietnia 2011 r. i w pełni podzieliło wyrażane przez "Iustitię" obawy.Aktualne przepisy powinny być chronione

MEDEL uważa, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wiążące wynagrodzenia sędziów z wynagrodzeniami innych grup zawodowych są uczciwe i rzetelne, ponieważ jasno pokazują, że sędziowie są częścią społeczeństwa i dzielą jego problemy. Z powyższych względów przepisy te muszą być chronione.

Faktyczne obniżanie wynagrodzeń sędziów

MEDEL w uchwale podnosi, iż próby zawieszenia corocznego mechanizmu dostosowania wynagrodzeń sędziów do wynagrodzeń innych grup zawodowych prowadzą do faktycznego obniżania wynagrodzeń sędziów, co jest sprzeczne z Zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy Numer (2010)12, z 17 listopada 2010 r., dla Państw Członkowskich dotyczącym sędziów, ich niezawisłości, efektywności i obowiązków.

Zgromadzenie podziela głębokie zaniepokojenie polskich kolegów po fachu. Wskazuje iż proponowane zmiany są sprzeczne z Polską Konstytucją i mogą spowodować nową falę protestów w polskim wymiarze sprawiedliwości.

RO/źródło: Iustitia

Zobacz także:

KRS w sprawie wynagrodzeń sędziów

Iustitia broni wynagrodzeń sędziów