Coroczna waloryzacja wynagrodzeń sędziów wynika z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraźnie sprzeciwia się planom wstrzymania w roku 2012 waloryzacji.

Zobacz: KRS w sprawie wynagrodzeń sędziówStowarzyszenie podnosi, iż powiązanie wynagrodzeń sędziów ze średnim wynagrodzeniem w kraju miało być decyzją nieodwracalną, utrzymującą je na poziomie adekwatnym do dochodów społeczeństwa i sytuacji w gospodarce.

Nawet jednorazowe przyjęcie jako podstawy wynagrodzeń sędziów innej kwoty, niższej niż średnie wynagrodzenie wskazane w art. 91 § 1c ww. ustawy, stanowiłoby powrót do dowolnie ustalanej „kwoty bazowej", rozwiązania jednoznacznie odrzuconego i rażąco niezgodnego z art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie oczekuje zaprzestania jakichkolwiek prób zmiany zasad wynagradzania sędziów, określonych w obowiązującej obecnie ustawie.

RO/źródło: Iustitia.pl

Zobacz także:

Problem wynagrodzeń sędziów

Dyskusje na temat ocen sędziowskich trwają