Obrady otworzył Dziekan ORA w Bydgoszczy - adw.Bogusław Owsianik , który powitał wszystkich przybyłych , a zwłaszcza gości : posła Tomasza Latosa , przedstawiciela NRA - Dziekana ORA w Gdańsku adw.Jerzego Glanca , Dziekana ORRP w Bydgoszczy r.pr.Jerzego Mojsiewicza , SSO Włodzimierza Hillę - Prezesa ZPP - Oddział w Bydgoszczy.

Zgromadzenie minutą ciszy uczciło pamięć zmarłych w ostatnim roku adwokatów : adw.Janinę Kwiatkowską , adw.Irenę Murzyn , adw.Zbigniewa Kaczmarka - wieloletniego działacza samorządu adwokackiego.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia , którym został adw.Edward Turczynowicz oraz jego zastępcy - adw.Edmunda Guzińskiego i sekretarzy - adw.Barbary Brzuszkiewicz i adw.Małgorzaty Thiede-Szalaty.Przybyli jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad

Po powołaniu Komisji Mandatowej i Komisji Wnioskowej , sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy za rok 2008/2009 złożył Dziekan ORA adw.Bogusław Owsianik , omawiając obszernie zakres podejmowanych działań w płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej w odniesieniu do naszej Izby.Przedstawił także sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego adw.Ryszarda Paradowskiego.

Sprawozdanie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego złożył Wiceprezes adw.Konrad Kulpa , pełniący obowiązki Prezesa z urzędu po zgonie adw.Zbigniewa Kaczmarka , zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami przedstawiła jej Przewodnicząca adw.Maria Fels.

Po ustaleniu , iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest władne podejmować uchwały zarządzona została półgodzinna przerwa, po której wznowiono obrady poprzez otwarcie dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami.Zabrali w niej głos przybyli goście oraz następujący adwokaci : adw.Miłosz Jamny , adw.Czesław Pastwa , adw.Grzegorz Hawryłkiewicz , adw.Paweł Kuras , adw.Jacek Przywieczerski , adw.Andrzej Biliński , adw.Sławomir Maciejewski , adw.Konrad Kulpa , adw.Wojciech Manikowski , adw.Janusz Pawlak oraz Dziekan ORA - adw.Bogusław Owsianik.Była to okazja do wygłaszania nieskrępowanych opinii i uwag oraz propozycji zmian bądź metod działania struktur samorządu adwokackiego na szczeblu lokalnym oraz krajowym.

Następnie podjęto uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i zamknięć rachunkowych za 2008 rok i pierwsze półrocze 2009 roku oraz w przedmiocie udzielenia absolutorium ORA w Bydgoszczy , a także w przedmiocie uchwały programowej , finansowej / w tym ustalenie składek adwokackich / oraz nadania naszej Izbie statutu , zgodnie z którym jej nazwa brzmi obecnie : Bydgoska Izba Adwokacka.

Po wyczerpaniu porządku obrad , Przewodniczący Zgromadzenia adw.Edward Turczynowicz podziękował wszystkim za przybycie oraz osobom zaangażowanym w bezpośrednie zorganizowanie oraz przeprowadzenie Zgromadzenia za włożony w to trud i zamknął obrady.

TK/AS

Zobacz także:

Prawa autorskie w marketingu i reklamie

Nieletni przebywający w zakładach poprawczych a integracja społeczna