W praktyce oznacza to składanie przez te podmioty elektronicznych wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej.

Jako zasadę przyjęto, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje bowiem wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.

Ponadto zgodnie z założeniami, składający wniosek będzie musiał posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w. Takim użytkownikiem będzie: notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego. Te podmioty będą autoryzowały składane przez siebie wnioski w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym bezpiecznym podpisem.

Jednocześnie informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego zakłada, że wprowadzone zostaną interaktywne formularze wspierające sformułowanie i złożenie wniosków.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

TK: Wadliwe zamknięcie księgi wieczystej nie zamyka drogi sądowej dochodzenia praw