Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2004 r. i 1 grudnia 2010 r.

Zobacz: SN: Istnieje obowiązek rejestracji prasy internetowej

Nowelizacja zakłada, że jedyną reakcją na publikacje prasowe będzie sprostowanie tj. oświadczenie dotyczące informacji faktycznych. W ustawie zrezygnowano z istniejącej obok sprostowania instytucji tzw. odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym.

Sprostowanie powinno być opublikowane taką samą czcionką, co materiał, którego dotyczy. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej lub złożone na piśmie w siedzibie redakcji, maksymalnie w ciągu 21 dni od opublikowania materiału prasowego, którego dotyczy.

Od orzeczeń w sprawach o publikację sprostowań stronom będzie przysługiwać skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Ponadto z prawa prasowego został wyeliminowany przepis przewidujący karanie redaktorów naczelnych za uchylanie się od publikacji sprostowań i publikowanie ich niezgodnie z ustawą. Wyłączną drogą dochodzenia roszczeń będą przepisy prawa cywilnego.

Zobacz: Prawo prasowe ponownie przed TK

Dla wniosków o sprostowania, które w związku ze zmianą przepisów nie mogły być wystosowane lub uwzględnione przez redakcję, 21-dniowy termin na wystosowanie sprostowania będzie biegł od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Także od wejścia w życie niniejszej ustawy będą biegły terminy na rozpatrzenie sprawy przez sąd I i II instancji, jeżeli pozew lub apelacja były wniesione przed tym dniem.

PS

Zobacz także:

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych

ETPC: Odpowiedzialność karna za brak sprostowania narusza wolność słowa