W marcu 2009 roku Prezes UOKiK skierowała do sądu pozew przeciwko BRE Bankowi. W wydanym wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał zakwestionowane przez Urząd postanowienie za klauzulę niedozwoloną.

Postanowienie to dotyczy:
- zobowiązania kredytobiorcy do powiadamiania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową, w szczególności o obniżeniu dochodów mogących mieć wpływ na terminową spłatę kredytu. Przewidziane okoliczności mogą być rozumiane bardzo szeroko, co z kolei umożliwia ich dowolną interpretację przez bank. W konsekwencji może on w każdym momencie stwierdzić, że konsument nie wykonał obowiązku poinformowania o dokonaniu dowolnego zakupu bądź zaciągnięciu przez konsumenta kredytu. Obowiązujące przepisy nakładają na konsumenta obowiązek przedstawienia informacji i dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej, jednak ograniczają ten obowiązek jedynie do dokumentów „niezbędnych do oceny sytuacji finansowej”.

W przypadku klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania sąd nie podzielił zdania UOKiK. Urząd rozważa apelację.

Zakwestionowane postanowienie, po uprawomocnieniu się wyroku, zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a ich stosowanie w obrocie z konsumentami będzie zabronione. Jeżeli przedsiębiorcy mimo to będą je stosowali, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów. Obecnie w rejestrze klauzul niedozwolonych ponad 90 postanowień dotyczy usług finansowych.

UOKiK/AS

Zobacz także:

UOKiK: Nieuczciwe praktyki bankowe

SOKIK: Kara może być nieadekwatna do naruszenia