Prezydent miasta stołecznego Warszawy wypowiedział Polskiemu Radiu S.A. w Warszawie dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na skutek zmiany jego wartości.

Polskie radio złożyło skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w której wniosło o obniżenie opłat, twierdząc, iż opłata za grunt powinna być podniesiona jedynie o 1 proc. KO na podstawie art.79 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oddaliło wniosek. Podobny wniosek został skierowany także do Prezydenta, który podtrzymał swoją decyzję i odmówił zmiany stawki procentowej.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który to sąd ustalił, iż opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , będąca w użytkowaniu wieczystym Polskiego Radia wynosi 597,933 zł i stanowi 3 proc. wartości gruntu.

Sąd uzasadnił swoją decyzję, art. 71 ust.4 o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym „Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego”. Ponadto sąd I instancji uznał za nietrafny pogląd iż Prezydent z mocy prawa może zmienić stawkę opłaty za użytkowanie gruntu. Przedsądowy tryb nie został wyczerpany przez powoda, który od decyzji Prezydenta nie złożył odwołania. (art.78 i 81 w.w. ustawy).

Na decyzje sądu Okręgowego powód złożył apelację. Pełnomocnik Polskiego Radia twierdził, że od 1 stycznia 2007 r. opłata za grunt winna wynosić 199,311 złotych. Zgodnie z art.66 ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. grunty stanowiące własność skarbu państwa, z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek.

Pełnomocnik pozwanego Skarbu państwa uznał iż wskazanie w apelacji iż pozwanym jest prezydent jest błędne.

Użytkownik wieczysty nie skorzystał z trybu postępowania aktualizacyjnego, właściwego dla tego typu spraw.

S.A. uznał przychylając się całkowicie do opinii Sądu I instancji, tym samym oddalił apelację. Nietrafne zarzuty zawarte w apelacji nie przekonały sądu. Powołując się na art.77 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: „Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Sąd uznał iż dopóki stawka 3 procentowa nie zostanie zmieniona w trybie przewidzianym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, dopóty obowiązuje.

S.A. uznał iż strona powodowa nie skorzystała z możliwości odwołania od decyzji Prezydenta, gdyż w tego typu sprawach taki tryb jest odpowiedni, a nie droga sądowa.

Sygn.akt VI A Ca 300/08

Anna Sergiej