Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w Warszawie o uchylenie uchwał przez nią podjętych. Jedna z uchwał dotyczyła zawarcia ugody z osoba nie będącą lokatorem, a dotyczyła przebudowy strychu na pracownie plastyczną. MS Warszawa uznało że uchwała ta narusza jej prawo. W odpowiedzi Wspólnota stwierdziła, iż pracownia plastyczna powstała w wyniku przebudowy i nie stanowi własności MS Warszawa.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo MS Warszawa.

Umowa użyczająca strychu na pracownie plastyczną poprzedziła wydanie decyzji na przebudowę. Zgodnie z art.15 , ust.2 (obecnie uchylonym) Ustawy z 14 lipca 1961 o gospodarce terenami w miastach i w osiedlach, strych stanowi część nieruchomości wspólnej. Powód- MS Warszawa wniósł apelację od orzeczenie sądu I instancji.

Pełnomocnik strony powodowej podkreślił w swoim wystąpieniu iż państwo miała prawo dysponować o częściach wspólnych budynku.

Sąd II instancji oddalił apelację zasądzając od MS Warszawy zwrot kosztów procesu. Sąd uznał iż zarzuty apelacji nie znajdują uzasadnienia , a Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń fatycznych.

Kwestia czy lokal-strych stanowi część nieruchomości wspólnej, czy odrębny lokal jest kwestią ustaleń prawnych , a nie faktycznych. Powierzchnia strychu zanim wyodrębniono z niej pracownie plastyczną stanowiła współwłasność lokatorów. Do ustanowienia odrębnej własności lokalu należy zachować odpowiednia procedurę, a w tym przypadku procedura ta została zachowana. Decyzja o wyodrębnieniu lokalu z części wspólnej może być przeprowadzona w oparciu o art. 104§1 k.p.a.

Mimo fizycznego wydzielenia lokalu nie stał się on własnością Skarbu Państwa .MS Warszawa od momentu wydzielenia lokalu straciła jego własność, tym samym podjęte uchwały przez Wspólnotę nie naruszały jego prawa.

Sygn.akt.VI A Ca 201/08

Anna Sergiej