Sprawa dotyczyła zakładu, posiadającego koncesję na świadczenie usług energetycznych, dla którego w dn. 11 sierpnia 2005 roku Prezes URE zatwierdził taryfę. Miała ona obowiązywać przez okres dwunastu miesięcy. Następnie 10 sierpnia 2006 roku został wysłany wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania ustalonej taryfy. W dniu wpłynięcia wniosku tj. 16 sierpnia 2006 roku, Prezes URE umorzył postępowanie. Po czym zakład został obciążony karą za stosowanie w okresie od sierpnia 2006 do lutego 2007 r. taryfy dla energii, nie przedstawiając jej Prezesowi URE do zatwierdzenia.

Z tą decyzja nie zgadzał się zakład i skierował sprawę do sądu pierwszej instancji, zarzucając naruszenie art. 47 ust. 2c Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (w przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej, stosuje się taryfę dotychczasową, jeśli Prezes URE nie wydał decyzji lub toczy się postępowanie odwoławcze.)

Sąd okręgowy oddalił odwołanie, twierdząc, że nie zasługuje ono na uwzględnienie z następujących powodów. Po pierwsze bezsporne jest, że dnia 12 sierpnia 2006 taryfa już nie obowiązywała. Po drugie nie budzi również wątpliwości, ze strona powodowa po tej dacie stosowała poprzednią taryfę bez zawiadomienia Prezesa URE. Pyzatym powód nie wystąpił o zwolnienie z obowiązku przedstawienia kolejnej taryfy do zatwierdzenia ( art. 49 Pr. Energ.).

Zakład nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem wniósł apelację. Po jej rozpoznaniu, Sąd Apelacyjny stwierdził, że wyrok sądu okręgowego jest prawidłowy i w pełni odpowiada przepisom prawa. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż bezsporne jest że decyzje ustalające określona taryfę wygasają z upływem okresu na jaki zostały wydane. Wniosek wpłynął 16 sierpnia 2007 roku, zatem zgodnie z art. 61§ 3 kpa, w tej dacie zostało wszczęte postępowanie. Z czego ewidentnie wynika, że decyzja już nie obowiązywała. Nie doszło zatem do naruszenia art. 47 ust. 2c, a zakład stosując poprzednią taryfę działał niezgodnie z prawem.

Sygn. Akt VI A Ca 667/08

Ewelina Gołosz