Odnośnie przedstawionych przez resort sprawiedliwości argumentów dotyczących zmian w art. 49 UKSiE i proponowanej możliwości obniżenia pobieranych od dłużnika przez komornika opłat, PKPP Lewiatan pragnie wskazać, że:
- w przeważającej liczbie spraw dłużnik, zanim trafi do egzekucji komorniczej, jest wielokrotnie wzywany przez wierzyciela do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Dłużnik, który nie korzysta z tej możliwości nie powinien mieć prawa do żądania obniżenia ponoszonych przez niego na rzecz komornika opłat, gdyż poza negatywnymi konsekwencjami takiego rozwiązania dla funkcjonowania sądów i kancelarii komorniczych, osłabienie dotkliwości skutków egzekucji komorniczej jest dla dłużnika demotywujące i zniechęca go do regulowania zobowiązań na etapie przesądowym,
- proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązanie, obok prawdopodobnej dezorganizacji pracy sądów i kancelarii komorniczych, spowoduje istotne obniżenie dochodów kancelarii i może zachęcać je do pobierania dodatkowych opłat od wierzycieli. Informacja o zaskarżeniu do Sądu Najwyższego uchwały nr 4 i 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r. dobitnie potwierdza występowanie tego rodzaju praktyk wśród komorników.


Zdaniem PKPP Lewiatan, należy przyjąć rozwiązanie, by wysokość opłat ponoszonych przez dłużnika, także w przypadku egzekucji z wynagrodzenia lub z konta bankowego, wynosiła 15%. Dłużnicy ci, posiadający środki pieniężne, tym bardziej mieli możliwość uregulowania zobowiązań przed egzekucją komorniczą a brak dobrowolnej spłaty w takich przypadkach jest wyjątkowo naganny, nie zasługujący na łagodniejsze traktowanie.

PKPP Lewiatan wyraża stanowisko, że wymóg prowadzenia akt papierowych przez kancelarię znacząco obniża efektywność działania komornika i zwiększa jego koszty. Rekomendujemy, by Ministerstwo Sprawiedliwości zbadało, na przykładzie kilku kancelarii z największym wpływem spraw do egzekucji, jak obowiązek przetwarzania danych w wersji papierowej obniża efektywność prowadzenia egzekucji komorniczych i wpływa na koszty.

Koncepcja e-sądu (postępowanie upominawcze) zakłada przetwarzanie akt w wersji wyłącznie elektronicznej, brak więc powodów, by także akta komornicze nie mogły być przetwarzane w identyczny sposób. Skoro od dnia 1 stycznia 2010 r. możliwe będzie podejmowanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym za pośrednictwem systemu obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze, należy jak najszybciej i bez czekania na efekty rozwiązań ograniczonych do postępowania upominawczego, wdrożyć rozwiązania umożliwiające prowadzenie określonych czynności (np. prowadzenie akt) przy każdej egzekucji komorniczej wyłącznie w drodze elektronicznej. W rozwiniętych krajach UE postępowania egzekucyjne prowadzone z wykorzystaniem systemów elektronicznych są standardem.

Na liczbę zaległych spraw w egzekucji komorniczej oraz średni czas prowadzenia egzekucji wpływ ma nie tylko liczba komorników, ale organizacja pracy kancelarii. Wszelkie biurokratyczne procedury (w tym całkowicie zbędny naszym zdaniem wymóg prowadzenia akt w wersji papierowej) obniżają efektywność egzekucji komorniczej. Ich zniesienie zaś zwiększy efektywność znacznej części kancelarii komorniczych.
Reasumując, zdaniem PKPP Lewiatan, z uwagi na obowiązek wynikający z art. 16 ustawy o informatyzacji oraz treść art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym, jak i sformułowanie art. 125 § 2 k.p.c. w zw. z art. 37 a UKSiE, wniosek o wszczęcie egzekucji sporządzony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesłany do komornika sądowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy uznać za wniesiony.
PKPPLewiatan/AS

Zobacz także:

Apel Lewiatan do pracodawców

Postulaty Rady Podatkowej Lewiatan