W spotkaniu udział wzięli:
- Rafał Iniewski, przewodniczący Rady Podatkowej, doradca zarządu PKPP Lewiatan
- Jacek Bajson, wiceprzewodniczący Grupy Roboczej - Podatki Dochodowe

W związku z zaplanowanymi na początek października 2009 roku pracami Senatu nad projektem nowelizacji ustawy o podatku PIT, PKPP Lewiatan jeszcze raz przedstawił zagrożenia, jakie niesie za sobą wprowadzenie przedmiotowego projektu w życie. Pomimo odroczenia stosowania nowych przepisów od 2011 r. powoduje on powstanie dodatkowych corocznych kosztów po stronie pracodawców, zwłaszcza kiedy w obecnej sytuacji gospodarczej prawo powinno chronić pracodawców i likwidować nadmierne obowiązki biurokratyczne.

Eksperci Lewiatana wykazali negatywne skutki nowelizacji dla przedsiębiorców, podczas gdy już obecne przepisy podatkowe są niejasne i generują nadmierne koszty. Obsługa pracownika przez biuro rachunkowe, to dla pracodawcy średnio koszt ok. 600 zł rocznie. Nowelizacja spowoduje podwyższenie tych kosztów średnio o ok. 100 zł rocznie za jednego pracownika. Dlatego uważamy, że podniesienie wynagrodzenia dla płatników, zaproponowane w projekcie rozporządzenia dołączonego do nowelizacji, nie rekompensuje kosztów pracodawców - przy średnim obecnym wynagrodzeniu wyniesie ono ok. 20 zł rocznie na jednego pracownika. Tymczasem z badań KE wynika, że dopiero kwota 1% podatku zapłaconego równoważy realny koszt dla pracodawcy. Rządowa propozycja nie spełnia tych wymagań. Ponadto w nowelizacji organy rentowe, choć dysponują takimi samymi informacjami co pracodawcy, nie będą zobowiązane z urzędu do wypełniania rocznych deklaracji podatkowych. W naszej opinii stanowi to naruszenie zasady równości.PKPP Lewiatan zwróciła uwagę również na błędną kalkulację, że aż 3 mln podatników skorzysta w proponowanego uproszczenia systemu. Nie znajduje naszego uzasadnienia dodawanie przedsiębiorcom obowiązków, kosztem oszczędności budżetu państwa.
Eksperci zwrócili również uwagę na odpowiedzialność podatkową za złożenie deklaracji PIT-40. Wina będzie wykazywana w odrębnym postępowaniu, ale jest to kategoria niejednoznaczna. Ponadto w propozycji nowelizacji podatnik będzie mógł wskazać pracodawcy organizację pożytku publicznego, co dla wielu osób jest informacją prywatną.
Eksperci ocenili też negatywnie nadmierny biurokratyzm, z jakim wiąże się nowelizacja, dostęp pracodawców do prywatnych informacji pracowników oraz na konieczność akcji informacyjnej podatników, w związku z wejściem w życie nowych zasad rozliczeń PIT-40.
W związku z przedstawionymi negatywnymi aspektami nowelizacji, eksperci Lewiatana będą nadal brać udział w pracach Senatu nad projektem. Do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych została już przekazana opinia PKPP Lewiatan oraz propozycje poprawek do projektu, które pozwolą na zminimalizowanie nadmiernych kosztów wprowadzenia w życie nowych przepisów.PKPPLewiatan/AS