Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego okres od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r. -15 września 2008 .

W wystąpieniu zaprezentował uwagi do wybranych kwestii zawartych w projekcie sprawozdania, m.in. .odnośnie zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Zdaniem Rzecznika bowiem utrzymanie w nowym systemie prawnym zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet oznacza dyskryminujące traktowanie kobiet w zabezpieczeniu emerytalnym . Ich krótszy wiek emerytalny oznacza krótszy wiek pozostawania w ubezpieczeniu, prowadzi do sytuacji w ramach której kobiety krócej oszczędzą na swoja emeryturę.

Uwagi dr. Kochanowskiego odnośnie do niewystarczającej ochrony podstawowych dóbr człowieka budzą zastrzeżenia w przypadku niedookreślonego pojęcia „ zagrożenie dla… zdrowia kobiety”, będącą jedną z przesłanek uchylającą karalność przerywania ciąży.

Rzecznik wyraził również stanowczy sprzeciw wobec treści przekazu dotyczącego tymczasowych aresztowań. Osoby tymczasowo aresztowane umieszcza się w aresztach, gdzie standardy bytowe i socjalne nie SA na odpowiednim poziomie.

RPO/KZ