Jak co roku jest to moment na podsumowanie działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku ubiegłym.

W 2010 roku wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego 455 wniosków, pytań prawnych oraz skarg konstytucyjnych. Wśród spraw podlegających kontroli liczba tych ostatnich stanowiła 391. W wyniku rozpoznania merytorycznego Trybunał wydał 68 wyroków oraz 49 postanowień o umorzeniu postępowania. Ponadto wśród pytań prawnych rolę wiodącą objęły sądy powszechne zarówno I jak II instancji.

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż najwyższą aktywność w trybie następczej kontroli norm przejawiał w 2010 roku Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz w swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia podziękowała za dobrą współpracę z Trybunałem jak również zwróciła uwagę na nowe problemy związane z ochroną praw człowieka wynikające z trudnej sytuacji budżetowej państwa.

W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli świata prawniczego, nauki oraz osób pełniących najwyższe funkcje publiczne. W Zgromadzeniu udział wziął także Prezydent Bronisław Komorowski, który mówił o potrzebie doprecyzowania roli TK w sprawach związanych z badaniem traktatów europejskich.

PS/źródło:TK/RPO

Zobacz także:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Kryteria oraz zasady wyboru sędziów TK powinny być odpowiednio zmienione