Seminarium odbyło się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zaciszu. Według danych na dzień 1 września 2009 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało ogółem 4 608 skazanych i tymczasowo aresztowanych sprawców przemocy domowej (art. 207 kodeksu karnego), co stanowi 5,4% ogółu populacji. Skalę problemu obrazuje porównanie danych z roku 2000. Liczba osadzonych wynosiła wówczas 1617, co oznacza, że na przestrzeni 8 lat liczba sprawców przemocy potroiła się.

Niemal we wszystkich zakładach i aresztach śledczych realizowane są programy profilaktyczne adresowane do sprawców przemocy w rodzinie. 87 programów wdrożono w ubiegłym roku. W zakładach karnych i aresztach śledczych, w których przebywają kobiety prowadzone się programy dla ofiar przemocy domowej. Od kilku lat uniwersalnym programem dla skazanych z art. 207 kodeksu karnego, jest Trening Zastępowania Agresji, który wprowadzono w 2007 do 57 jednostek. Co roku uczestniczy w nim około 1000 skazanych. W Seminarium udział wziął gen. Paweł Nasiłowski, dyrektor generalny Służby Więziennej.

SB/AS

Zobacz także:

Poprawa sytuacji pokrzywdzonych

Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych