W dniu 23 maja 2011 roku, wejdzie w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która m.in. zwiększy kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i zmieni regulacje dotyczące reklamy, w tym reklamy ukrytej.

Ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85 poz. 459), opublikowano w dniu 22 kwietnia 2011 r. Zmiany wprowadzają m.in. szczególną kompetencję KRRiT w dziedzinie wspierania edukacji medialnej, co, zdaniem Rządu, jest istotne dla dynamicznie rozwijającego się rynku usług audiowizualnych.

Reklama

W ustawie uregulowane zostały zagadnienia dotyczące reklamy. Nowela stanowi, że reklamą jest przekaz handlowy pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego oraz związany z ich działalnością, który promuje sprzedaż lub odpłatne korzystanie z towarów i usług. Do reklamy zaliczono również autopromocję. Audiowizualne przekazy handlowe powinny być łatwo rozpoznawalne, natomiast reklamy i telesprzedaż muszą być łatwo rozróżnialne w stosunku do materiału redakcyjnego. Ukryta reklama zastąpiona została ukrytym przekazem handlowym. Wprowadzono również zapis zakazujący nadawania ukrytych przekazów handlowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku obowiązującego obecnie przepisu dotyczącego zakazu ukrytej reklamy.

Lokowanie

Zakazane będą: ukryte przekazy handlowe; lokowanie produktów (z pewnymi wyjątkami); lokowanie tematów. W myśl noweli lokowanie produktu będzie dopuszczalne wyłącznie: w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, a także w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru lub usługi do wykorzystania w audycji, w szczególności w charakterze rekwizytu lub nagrody - z wyłączeniem audycji dla dzieci.
Zgodnie z definicją zawartą w noweli lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi, a lokowaniem tematu - przekaz handlowy polegający na nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w scenariuszu lub liście dialogowej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie.

Organizacja czasu programu

Nadawcy radiowi będą mieli obowiązek przeznaczania co najmniej 33% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60% w godzinach 5-24. Przy czym przy ustalaniu czasu nadawania w godzinach 5-24, czas nadawania utworu w tych godzinach wykonywanego po polsku przez debiutanta będzie liczony jako 200% czasu nadawania utworu (w ciągu 18 miesięcy od pierwszego rozpowszechnienia utworu). Artysta lub zespół muzyczny będzie uważany za debiutanta przez 18 miesięcy od pierwszego opublikowania albumu zawierającego utwory słowno-muzyczne lub pojedynczego nagrania utworu słowno-muzycznego.

Inne regulacje

Nowela wprowadza też m.in. rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym (wzrokowo lub słuchowo) dostęp do programów, a także regulacje zakazujące nawoływania do nienawiści.
W trakcie prac w Senacie z noweli usunięto zapisy dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Senat uwzględnił przy tym obawy osób świadczących wspomniane usługi w internecie. Protestowali oni m.in. przeciwko uchwalonemu pierwotnie przez Sejm obowiązkowi rejestrowania w KRRiT programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w sieci, twierdząc, że de facto wprowadza on w internecie cenzurę.

RO/ źródło: sejm.gov.pl

Zobacz także:

Współpraca bilateralna Polski i Bułgarii w zakresie wymiaru sprawiedliwości

Decyzja UOKiK w sprawie cen leków

TK orzeknie w sprawie zasad utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę