Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Luby W.-Z. dotyczącą regulacji uzależniającej uznanie zatrudnienia za granicą jako okresu składkowego od przedłożenia decyzji o uznaniu za repatrianta.

Zdaniem Trybunału, nieznajomość obowiązujących przepisów prawa nie usprawiedliwia konstytucyjnie żądań skarżącej. Miała bowiem możliwość zapoznania się z ustawą o repatriacji i dopełnienia warunku określonego w jej art. 41 ust. 1 pkt 1, tym bardziej, że przepis ten przewidywał aż dwunastomiesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku o uznanie za repatrianta do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zobacz: TK: Zniesienie awansu poziomego sędziów konstytucyjne

Trybunał nie dopatrzył się także naruszenia zasad poprawnej legislacji, ponieważ jak zaznaczył zaskarżone przepisy są skonstruowane precyzyjnie i jasno oraz poprawnie pod względem językowym. Adresaci norm w nich wyrażonych bez trudu mogli zorientować się jakie wymogi należy spełnić, by uzyskać uznanie za repatrianta i związane z tym świadczenia emerytalne i rentowe.

Trybunał stwierdził również, że zaskarżona regulacja jest zgodna z zasadami równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej, ponieważ osób, o których mowa w art. 109 ustawy o cudzoziemcach z 1997 r. i adresatów art. 41 ust. 1 ustawy o repatriacji nie można uznać za podmioty podobne. Z uwagi na sposób nabycia obywatelstwa i związane z tym konsekwencje prawne w zakresie zabezpieczenia społecznego nie są również podmiotami podobnymi osoby, które nabyły obywatelstwo polskie w wyniku urodzenia z rodziców będących obywatelami polskimi i adresaci art. 41 ust. 1 ustawy o repatriacji.

Wyrok TK z dnia 29 maja 2012 roku SK 17/09

Źródło:TK

Zobacz także:

TK: Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez CBA niekonstytucyjne

TK: Przepisy dotyczące stosowania środków przymusu bezpośredniego niekonstytucyjne