Wejście w życie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych związane jest z wprowadzeniem reformy systemu ubezpieczeń społecznych, której założeniem było przejście z systemu, w którym istniały szerokie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, do systemu, w którym takie uprawnienia poddawane będą likwidacji. W wyniku reformy nauczyciele zostali pozbawieni prawa do wcześniejszej emerytury.

Jak podkreślił Trybunał, świadczenie kompensacyjne stanowi przełamanie założeń, na których oparta była reforma systemu emerytalnego. Ustawa kompensacyjna wprowadziła bowiem dodatkową grupę osób uprzywilejowanych, wyposażając ją w świadczenia, które nie są objęte powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego.

Zobacz: TK: Osoba przywrócona do pracy ma prawo do trzech pensji

Zakresem ustawy nie zostali objęci instruktorzy praktycznej nauki zawodu, co stało się podstawą zarzutów skarżącego, co do niezgodności zaskarżonej regulacji z zasadą równości oraz z zasadą ochrony praw nabytych.

Trybunał nie dopatrzył się jednak naruszenia konstytucyjnej zasady równości w odmiennym ukształtowaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, gdyż- jak wskazał- są to dwie odrębne grupy podmiotów. W ocenie Trybunału skarżący błędnie utożsamia rozciągnięcie niektórych obowiązków i uprawnień z Karty Nauczyciela z uzyskaniem przez instruktorów praktycznej nauki zawodu statusu nauczyciela. Nałożenie na instruktorów wymagań dotyczących wymiaru zajęć, posiadanych kwalifikacji i wykonywania niektórych obowiązków określonych w Karcie Nauczyciela nie przesądza samoistnie o nadaniu im takiego statusu, a tym samym zrównaniu instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli praktycznej nauki zawodu- zaznaczył TK.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Sędziowie bez dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny