Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, obejmuje funkcjonariuszy policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jedną z podstawowych propozycji zmian jest uzależnienie wysokości świadczenia odszkodowawczego od jednolitej dla wszystkich funkcjonariuszy kwoty bazowej dla wypłacanego odszkodowania - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ma więc zostać przyjęta zasada, że rekompensata finansowa za jednakowe uszczerbki na zdrowiu powinna być jednakowa dla wszystkich poszkodowanych funkcjonariuszy, niezależnie od stanowiska, stopnia i rodzaju służby. Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się w relacji do uposażenia funkcjonariusza, a poszczególne służby mają odmienne przepisy w zakresie zdefiniowania pojęcia uposażenia.

Zobacz: Zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej

Projekt ustawy przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą oraz określenie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Wprowadzone zostają definicje urazu oraz stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Pojęcia te nie były zdefiniowane w dotychczas obowiązującej ustawie.

Zgodnie z projektem rozszerzony zostanie katalog wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej o sytuację, gdy wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie funkcjonariusza spowodowane po spożyciu środków odurzających i innych substancji o podobnym działaniu. Zakłada również rezygnację z objęcia projektem świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby.

Ponadto planuje się wprowadzić obowiązek pisemnego informowania bezpośredniego przełożonego o wypadku, o ile pozwoli na to stan zdrowia funkcjonariusza i okoliczności wypadku.

Zrezygnowano również z uregulowania w projekcie kwestii wypłaty odszkodowania za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku funkcjonariuszom, którzy w związku ze służbą ponieśli szkodę w tych przedmiotach.

PS/źródło:MSW

Zobacz także:

Mundurowi na L-4 jak cywile