Trybunał podzielił pogląd skarżącego, że określona w art. 45 prawa prasowego sankcja karna jest środkiem nadmiernym, nieproporcjonalnym w stosunku do celu.

Zobacz: TK: Ograniczenie odpowiedzialności operatora pocztowego zgodne z konstytucją

Trybunał orzekł o niezgodności wspomnianej normy prawnokarnej z powodu nieproporcjonalności sankcji za niedopełnienie obowiązku rejestracji czasopisma, określonej w art. 45 prawa prasowego. Uznając obowiązek rejestracji czasopisma za zgodny ze wskazanymi przez skarżącego wzorcami kontroli. Trybunał uważa jednak, że ustawodawca może obowiązek ten zabezpieczyć sankcją, gdyż w przeciwnym wypadku, obowiązywania normy nakazującej rejestrację czasopisma, lecz pozbawionej sankcji ochrona wartości, który służy obowiązek rejestracji - byłaby niedostateczna. Ustawodawca nie powinien jednak uciekać się do sankcji karnej, która nie jest w tej sytuacji konieczna.

Zobacz: TK : Wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze

Z sentencji niniejszego wyroku wynika niekonstytucyjność sankcji karnej za wydawanie czasopisma bez rejestracji, w zakresie który dotyczy czasopism drukowanych. Taki bowiem zakres, związany ze stanem faktycznym sprawy skarżącego przed sądami, ustalił Trybunał jako rzeczywisty zakres zaskarżenia. Wyrok nie dotyczy w szczególności czasopism internetowych, którym skarżący poświęcił wiele miejsca w uzasadnieniu, lecz które nie wiążą się ze wspomnianym stanem faktycznym sprawy.

Zobacz: TK: Przeniesienie celników zgodne z konstytucją

Wyrok niniejszy sygnalizuje ustawodawcy, że powinien rozważyć, czy nie należy odrębnie uregulować, w stosunku do czasopism drukowanych oraz innych czasopism, w szczególności internetowych, nie tylko problem sankcji za wydawanie czasopism bez rejestracji, ale i sam problem obowiązku rejestracji. Wyrok niniejszy sygnalizuje również ustawodawcy, że ustawa prawo prasowe, obowiązująca od 1 lipca 1984 r. (chociaż z licznymi zmianami) nie jest aktem prawnym dostosowanym do współczesnych form działalności prasy wynikających z postępu technologicznego jaki dokonał się w okresie wielu lat od wejścia w życie prawa prasowego.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru niekonstytucyjna

TK: Surowość kary orzekanej wobec prawników w postępowaniu lustracyjnym niekonstytucyjna