Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie ponownie rozpoznał sprawę skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości co do ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje radcowską.

Sprawa była przedmiotem rozpoznania przez WSA w 2006 r., kiedy to sąd oddaliła skargę powódki na decyzje MS. Wniesione przez powódkę odwołanie do NSA , spowodowało wydanie wyroku dnia 7.02.2008 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

NSA rozpoznając sprawę szczegółowo przeanalizował kwestię na czym polega egzamin na aplikacje: relacja między pytaniem a odpowiedzią jest podstawowym kryterium oceny poprawności egzaminu.

Skarżącej do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu zabrakło 1 punktu, gdyż uzyskała 189 punktów. Kwestionowane pytanie dotyczyło kwestii czy osoba prawna może być członkiem stowarzyszenia, członkiem wspierającym, czy tez nie może być ani jednym, ani drugim.

NSA przyjął iż odpowiedź a (podawana w kluczu jako właściwa)nie jest do końca poprawna. Co do pozostałych kwestionowanych pytań sąd nie odniósł się ze względu na sformułowanie skargi kasacyjnej.

Ponowne rozpoznanie skargi przez WSA co do poprawności odpowiedzi na pytania egzaminacyjne nr. 121, oraz 198, podane przez skarżącą, spowodowało uchylenie zaskarżanej decyzji MS , ustalenie że decyzja ta nie podlega wykonaniu, a po stronie MS leży obowiązek pokrycia kosztów postępowania.

Sąd uznał, że odpowiedzi na pytania, które kwestionowała skarżąca nie zostały sformułowane w sposób prawidłowy, gdyż możliwe było podanie dwóch odpowiedzi poprawnych, czego Minister Sprawiedliwości szczegółowo nie przeanalizował podejmując swoją decyzję.

Sygn. Akt. VI SA/Wa 728/08

Anna Sergiej