Sejm RP powołał prof. Irenę Lipowicz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich 10 czerwca 2010 roku. Zgodnie jednak z art. 209 Konstytucji RP, jak i art. 3 ustawy o RPO, Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu, także proces powołania musiał sfinalizować swoją zgodą Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który przedmiotową uchwałę podjął 8 lipca 2010 r.

Prof. Irena Lipowicz - Od 1998 r. jest profesorem w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. Opublikowała ponad 50 prac naukowych i wygłaszała wykłady m. in. na uniwersytetach w Kolonii, Atenach, Passau, Grazu, Dreźnie i Tybindze.

Członkek Sejmowej Komisji Konstytucyjnej, Komisji ds. Ordynacji Wyborczej (, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Integracji Europejskiej. Jednocześnie, sprawowała także funkcję przewodniczącej Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej, jak również wiceprzewodniczącej Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej.

W latach 2000-2004 była ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Austrii; w latach 2004-2006 Ambasadorem – Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Stosunków Polsko-Niemieckich. Od 2005 r. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

PS/RPO, FWP