Członkostwo w MAE umożliwi Polsce m.in. korzystanie z pomocy innych państw członkowskich w sytuacji zakłócenia dostaw ropy naftowej. Funkcjonujący w ramach MAE mechanizm reagowania kryzysowego polega na udostępnianiu państwom odczuwającym zakłócenia dostaw ropy naftowej, części własnych zapasów przez państwa członkowskie posiadające niezakłócony dostęp do dostaw. Członkostwo w MAE istotnie zatem zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. W celu spełnienia wymogów członkostwa w MAE, Polska przyjęła instrumenty prawne, które gwarantują posiadanie strategicznych zapasów ropy naftowej na poziomie odpowiadającym co najmniej 90 dniom importu netto. Ramy tworzenia dodatkowych zapasów zostały ustanowione ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz przy wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych w sytuacjach zakłóceń na rynku naftowym. Polska wypracowała także środki zmniejszenia zużycia ropy naftowej w przypadku wystąpienia kryzysu dostaw. Międzynarodowa Agencja Energetyczna została utworzona w 1974 r. w odpowiedzi na tzw. pierwszy szok naftowy. Jej siedziba mieści się w Paryżu. Działa przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Początkowo jej zadania koncentrowały się wokół rynku ropy naftowej, w kolejnych latach były rozszerzane. Przykładem koordynowanej przez MAE efektywnej akcji udostępniania części rezerw państw członkowskich była akcja podjęta w 2005 r. W następstwie szkód spowodowanych w USA w rejonie Zatoki Meksykańskiej przez huragany Katrina i Rita w sierpniu i wrześniu 2005 r., które obejmowały m.in. wyłączenie z użytku wielu platform wiertniczych, rurociągów i rafinerii, MAE koordynowała działania państw członkowskich w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ropy naftowej. Akcja ta przyczyniła się do uspokojenia sytuacji na światowych giełdach paliw i złagodzenia skutków zakłóceń w dostawach ropy i produkcji paliw w USA.

MSZ/AS