Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła następujące dokumenty:-Uchwała w sprawie przyznania ministrowi zdrowia, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, przedłożona przez ministra zdrowia.

-Uchwała w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej, przedłożona przez Szefa Służby Cywilnej.

-Informacja w sprawie polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, przedłożona przez pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania.

KPRM/AS

Zobacz także:

Posiedzenie Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa celnego