Przedmiotem rozmów był aktualny stan prac nad umową o ochronie danych osobowych, współpraca w sprawach karnych, współpraca sądowa w sprawach cywilnych oraz cyberprzestępczość.

W grudniu 2010 r., podczas spotkania Ministrów Sprawiedliwości oraz Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, państw członkowskich UE omówiono i przyjęto mandat negocjacyjny dotyczący umowy między UE a USA o ochronie danych osobowych. W ślad za decyzją Rady rozpoczęły się negocjacje ze stroną amerykańską.

Jak poinformował Minister Sprawiedliwości umowa ma dotyczyć danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, wykrywania i ścigania w ramach współpracy policji i organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych . Negocjacje mają doprowadzić do zawarcia ogólnej umowy pomiędzy UE a USA o ochronie danych osobowych. Umowa nie będzie dodatkową podstawą prawną do przekazywania danych. Dziedziną tą będą nadal rządzić odrębne porozumienia i prawo krajowe. Sama umowa ma stworzyć ogólne ramy prawne do poprawy obopólnej wymiany danych.

W trakcie spotkania omówiono także aktualny stan prac grupy roboczej UE-USA do spraw cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Na forum UE aktualnie toczy się dyskusja nad przedstawionym przez Komisję Europejską projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne, która ma na celu zastąpienie decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na spotkaniu zaprezentował także priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w odniesieniu do stosunków z, ważnym dla UE partnerem, jakim jest USA. Ważnym elementem będzie współpraca ekspercka z USA w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w szczególności cyberprzestępczości, oraz innych form poważnej przestępczości.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Unia Europejska po Traktacie z Lizbony

Rada Ministrów Sprawiedliwości Unii Europejskiej