„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”, jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 110 krajów. Polska podpisała Konwencję w marcu 2007 r.

Konwencja ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych przez zapewnienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw i wolności.

Celem Konwencji jest popieranie, ochrona, zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

Zobacz: PFRON - wezwania do korekty bezskuteczne

Zgodnie z Konwencją zakres pojęcia „osoby niepełnosprawne”, obejmuje osoby, które - oprócz długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów - mają także problemy z pokonywaniem różnych barier, wynikających np. z postaw innych ludzi i środowiska. W praktyce dopiero powiązanie obu tych czynników utrudnia niepełnosprawnym pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na równi z innymi osobami.

Dlatego wdrożenie postanowień Konwencji powinno polegać głównie na likwidacji tych barier, a tym samym przyczynić się do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych - czytamy w komunikacie rządu.

Zobacz: Prawa osób niepełnosprawnych

Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych, a także nakazujące tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw, na zasadzie równości z innymi osobami, oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych. Chodzi tu przede wszystkim o rozbudowę szeroko rozumianych praw społecznych.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

SO: Osoby niepełnosprawne mogą zawrzeć związek małżeński

Rząd przyjął zmiany w becikowym