Reguluje on problematykę wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi. Postępowanie w tych sprawach będzie wszczynane tylko na wniosek i prowadzone w dwóch etapach.

W pierwszym, za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem, sąd zagrozi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do takich spotkań.

Zobacz: NIK w sprawie egzekucji alimentów

W drugim etapie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem nie będzie realizowane, to na wniosek uprawnionego, sąd nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej będzie tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Zobacz: Nierówne traktowanie osób otrzymujących alimenty- interwencja RPO

W sytuacji, gdy sądowe nakazanie zapłaty nie doprowadzi do wykonania orzeczenia o kontaktach, sąd po wysłuchaniu obydwu stron sporu, zleci kuratorowi przymusowe odebranie dziecka. Sąd będzie musiał jednak określić przez jaki czas od uprawomocnienia się postanowienia, ten środek ma być stosowany.

PS

Zobacz także:

Alimenty z zagranicy będą ściągane sprawniej

Transfer skazanych - zmiany w KPK