Senat w dniu 12 maja 2011 roku przyjął bez poprawek ustawę z 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy. Właściciel będzie miał teraz 10 lat na dochodzenie swojego prawa do rzeczy, które zostały użyte do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2010 r. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 119 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim przewiduje dwuletni termin do wytoczenia powództwa o roszczenie przewidziane w art. 119 § 2 tej ustawy, liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów.

Dotychczasowe przepisy

Kodeks karny skarbowy przewiduje, że sąd orzeka środek karny przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących jego popełnieniu także wówczas gdy przedmioty te nie są własnością sprawcy. Jednocześnie przyznaje właścicielowi przedmiotów podlegających przepadkowi możliwość dochodzenia roszczeń w drodze zgłoszenia interwencji, do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji.

Osobie, która nie zgłosiła interwencji z przyczyn od siebie niezależnych przysługuje roszczenie względem Skarbu Państwa. Odpowiedzialność Skarbu Państwa oceniana jest według przepisów prawa cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Art. 119 § 3 Kodeksu karnego skarbowego stanowił (w dotychczasowym brzmieniu), że roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia wygasa, jeżeli powództwa nie wytoczono w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym właściciel rzeczy (nie będący skazanym) dowiedział się o przepadku rzeczy, nie później jednak niż przed upływem 2 lat.

Nowy przepis chroni właścicieli

Obecnie uchwalona ustawa, zmieniając brzmienie art. 119 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, wprowadza wydłużony do lat 10 termin dochodzenia roszczeń, liczony od dnia, w którym powód dowiedział się o przepadku należącego do niego przedmiotu. Termin dziesięcioletni został dostosowany odpowiednio do długości terminu przedawnienia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Roszczenie wygaśnie, jeżeli powództwo nie zostanie wytoczone przed upływem 2 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy. Brakuje jeszcze tylko podpisu prezydenta.

RO/ źródło: senat

Zobacz także:

Senat poszukuje rówieśników

Czynny żal w prawie karnym skarbowym

TK orzeknie w sprawie odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe