Zaakceptowane przez rząd przepisy przewidują odstąpienie od dodatkowych wymogów dotyczących zamieszkania, możliwości wykonywania pracy i posiadania wystarczających środków utrzymania. Zaproponowano, aby zezwolenie było udzielane na 2 lata. Założono, że w tym okresie cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się w Polsce bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.

Rada Ministrów zaakceptowała także regulacje dotyczące udzielania cudzoziemcom pomocy socjalnej. Wynika z nich, że cudzoziemiec, który otrzyma świadczenie pieniężne będzie miał prawo do dodatkowych świadczeń np. nauki polskiego, pomocy dydaktycznych dla uczących się dzieci, pokrycia kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dla dzieci.

Wskazano też więcej przypadków, w których możliwe będzie wypłacanie cudzoziemcowi ekwiwalentu pieniężnego w zamian za samodzielne przygotowywanie posiłków. Zdecydowano, że pomoc socjalna i opieka medyczna będą przysługiwać cudzoziemcowi od dnia zgłoszenia się do ośrodka dla cudzoziemców. Jedynie w przypadkach szczególnych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia, cudzoziemiec będzie mógł skorzystać z opieki medycznej już od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

Rozwiązania te znajdują się w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Polsce obywatela UE bez opłat

ETS: Rodzice małoletnich obywateli UE mają prawo do pobytu i pracy