W spotkaniu udział wzięli Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Grzegorz Wałejko, a także m.in. prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych, a także dyrektorzy sądów apelacyjnych i okręgowych.

Krzysztof Kwiatkowski podziękował prezesom sądów, którzy swoimi działaniami zainspirowali uruchomienie „Programu pilotażu rozwiązań modernizacyjnych w zakresie zarządzania kadrami”.

Pilotaż odbywa się m.in. w ramach prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sądach, gdzie odbywa się pilotaż wprowadzono – de facto zarządzanie publiczne. Pokazano jednocześnie, że podejście biznesowe w wypadku wymiaru sprawiedliwości nie służy redukcji kosztów, czy wyłącznie poprawie szybkości pracy. Jego celem jest przede wszystkim takie korzystanie z posiadanych zasobów, aby orzeczenia zapadały bez zbędnej zwłoki a ich jakość była wysoka. Tylko wtedy bowiem sprawy są rozstrzygane sprawiedliwie.

Z międzynarodowych badań porównawczych wynika, że koszty sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce są względnie wysokie, jednak w opinii Ministra Sprawiedliwości odpowiadają potrzebom, a dobry wymiar sprawiedliwości nigdy nie będzie tani. W żadnej mierze nie zwalnia nas to jednak z obowiązku mądrego korzystania z dostępnych środków – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

W trakcie konferencji jej uczestnicy, poza zapoznaniem się z wynikami pilotażu rozwiązań modernizacyjnych w zakresie zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym, dyskutowali m.in. na temat skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, Elektronicznych Urządzeniach Ewidencyjnych. Poznali także diagnozę struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego oraz związane z nią rekomendacje.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Narada sędziów penitencjarnych oraz przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Informatyzacja sądownictwa - zagrożenia i perspektywy