Zgodnie ze zmienionym brzmieniem ustawy zmienią się przesłanki, które mogą być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Zmienią się również wymogi dotyczące opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Przesłanki odmowy przyznania zasiłku

Wspomnianymi przesłankami będą: brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną.

Ocena zasobów pomocy społecznej

Zgodnie z nowelizacją, gmina, powiat i samorząd województwa będą miały obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby to w szczególności infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocenę organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie musiał przedstawić co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa.

Nowe strategie

Gmina i powiat będą musiały opracować strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie polityki społecznej.

Inne zmiany wprowadzone nowelizacją

Dodano przepis stanowiący, że w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, nie dłużej jednak niż do dwóch miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. Nowością jest też regulacja, w myśl której zasiłek celowy będzie mógł być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

Wydłużono maksymalny możliwy czas korzystania z miejsca całodobowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy - do jednorazowo trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Maksymalny czas pobytu całodobowego osoby w ciągu roku nie będzie mógł być dłuższy niż osiem miesięcy. Teraz w takim domu można przebywać do miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach do trzech miesięcy.

Zmienią się ponadto przepisy dotyczące odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obecnie małżonek, zstępni przed wstępnymi wnoszą opłatę, jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium. Teraz dochód będzie musiał być wyższy niż 300%, a kwota po wniesieniu opłaty nie niższa niż 300% właściwego kryterium dochodowego.

Zmiany dotyczące pracowników socjalnych

Liczba rodzin lub osób samotnie gospodarujących przypadających na jednego pracownika socjalnego, z którymi prowadzi on pracę socjalną nie może być większa niż 50. W ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej będzie mógł zostać wyodrębniony zespół realizujący zadania tego ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej. W skład zespołu wejdzie co najmniej trzech pracowników.

Superwizje dla pracowników

Wprowadzono również regulacje o superwizjach dla pracowników. Zapisano, że pracownik ma prawo do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w porozumieniu z pracodawcą co do wyboru formy i osoby udzielającej porad. Superwizorem będzie mogła być osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu superwizji pracy socjalnej i uzyskała stosowny certyfikat.

Roma Opoka

Zobacz także:

TK: Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego są niezgodne z konstytucją

TK w sprawie zasad nabywania prawa do zasiłku chorobowego