Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 950 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 konstytucji.

Zobacz: Prezydent skarży nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Trybunał Konstytucyjny analizując konstytucyjność kwestionowanej regulacji stwierdził, że zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości, a tym samym uruchomienia sądowej kontroli prawidłowości dokonania tej czynności przez komornika, mieści się w przyjętym w art. 45 ust. 1 konstytucji, rozumieniu pojęcia sprawy. Rozstrzygnięcie sądu w sprawie skargi na tę czynność jest bowiem orzeczeniem o prawach majątkowych tych podmiotów- podkreślił.

Trybunał zwrócił uwagę, że ani z art. 763, ani z art. 945 § 1 k.p.c. nie można było wywieść nakazu zawiadomienia strony o zakończeniu opisu i oszacowania. Strona była zawiadamiana tylko o rozpoczęciu tej czynności. To sprawiało, że strona postępowania albo nie wiedziała o zakończeniu opisu i oszacowania, albo dowiadywała się o nim po upływie terminu określonego w art. 950 k.p.c. Nie mogła więc w ustawowym terminie zaskarżyć czynności komornika- zaznaczył Trybunał.

Zobacz: Lewiatan skarży do TK przepisy dotyczące opodatkowania dodatkowych świadczeń pracowniczych

Po prawomocnym zakończeniu opisu i oszacowania strony nie mogą kwestionować przyjętej przez komornika wyceny nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny dostrzegł, że w wypadku art. 950 k.p.c. ustawodawca zamierzał zapewnić środek prawny, który służy sądowej kontroli opisu i oszacowania nieruchomości tj. skargę na czynności komornika. Wadliwość tej regulacji uniemożliwia stronie skarżenie opisu i oszacowania- dodał. Art. 950 zdanie pierwsze k.p.c. nie daje gwarancji stronie postępowania, że dowie się ona o początku biegu terminu do wniesienia skargi, czyli o zakończeniu opisu i oszacowania. W ten sposób ustawodawca nie daje stronie możliwości terminowego wniesienia środka zaskarżenia- argumentował TK.

Nadmierne ograniczenie uprawnienia do złożenia przez uczestnika postępowania skargi do sądu na czynności komornika dotyczącą opisu i oszacowania, narusza prawo dostępu jednostki do sądu oraz zakaz zamykania przez ustawę drogi sądowej w zakresie dochodzenia przez jednostkę jej konstytucyjnych praw, przewidziany w art. 77 ust. 2 konstytucji - orzekł TK.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK w sprawie terminu do wniesienia subsydiarnego aktu

TK orzekł w sprawie przedawnienia roszczeń