Celem spotkania było omówienie bieżących problemów w zakresie współpracy w sprawach prawnych. Ponadto, strona serbska była zainteresowana polskimi rozwiązaniami w zakresie kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości oraz wykorzystaniem technologii informatycznych w wymiarze sprawiedliwości, w tym Elektronicznym Systemem Dozoru.
Minister Rędziniak spotkał się również z Zastępcą Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Serbii. Głównym tematem rozmów było wykorzystanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości spotkali się z Prokuratorem ds. Zbrodni Wojennych, z którym rozmawiali o współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ds. Zbrodni Wojennych w b. Jugosławii.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z Dyrektorem serbskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W trakcie rozmowy poruszona została kwestia doświadczeń Ministerstwa Sprawiedliwości RP z okresu przygotowań do unijnej akcesji.


MS/AS

Zobacz także:

Deklaracja w sprawie niepowołanych sędziów

Międzynarodowa konferencja nt. niezależności sądownictwa