Protest jest wyrazem niezadowolenia środowiska sędziowskiego, z powodu braku rzeczywistych projektów ustaw zmierzających do wprowadzenia obiektywnych zasad wynagradzania sędziów, które uniezależniłoby ich poziom od doraźnie podejmowanych decyzji władz politycznych, braku wprowadzenia systemowych rozwiązań kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości i rzeczywistej woli uczynienia z zawodu sędziego „korony zawodów prawniczych”, wbrew głoszonym deklaracjom.

Jak uważa Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”od wielu lat sytuacja materialna środowiska sędziowskiego stale się pogarsza, mimo obserwowanego wzrostu gospodarczego, natomiast sędziowskie pensje są ustalane arbitralnie przez władze wykonawczą i ustawodawczą. Taki stan prowadzi do zapaści sądownictwa, odchodzenia z zawodu najbardziej wartościowych sędziów, co ogranicza konstytucyjne prawo obywateli do sądu W wielu sądach już istnieją braki kadrowe, a kryzys ten się pogłębia.

Ustawodawca nie pozwala sędziom zrzeszać się w związkach zawodowych, nie posiadają prawa do strajku, nie mogą zasiadać w komisji trójstronnej, a podstawą ich wynagrodzenia jest, sztucznie ustalana rokrocznie przez polityków, kwota bazowa, która w żaden sposób nie ma powiązania ze wzrostem gospodarczym czy wzrostem zamożności społeczeństwa.

Taki stan jest niezgodny z przepisem art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Zwracała na to uwagę Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP podejmując na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. dezyderat do Rządu RP o podjęcie działań zmierzających do takiego określenia wynagrodzeń sędziów, by były zgodne z Konstytucją, a także Europejska Unia Sędziów w swojej rezolucji z dnia 24 maja 2008 r. wyrażając zaniepokojenie sposobem ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce.

Protest „Dni bez wokandy” będzie polegał na tym, że sędziowie nie będą prowadzić rozpraw i posiedzeń. Zamiast tego zajmą się innymi obowiązkami: przygotowaniem do rozpraw, sporządzaniem uzasadnień, czytaniem akt spraw. Będą w tym czasie nadrabiać zaległości i załatwiać wszystkie sprawy, które można wykonać bez przeprowadzania rozprawy.

IUSTITIA/AS