Rząd ponadto przyjął:

- projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o organizacji rynku rybnego,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustaw - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2008 r.

Zaakceptowała następujące dokumenty:

- informacja na temat wsparcia projektów inwestycyjnych w ramach programów wieloletnich,

- system wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej

KPRM