Okręgowa Rada Adwokacka wydała decyzję odmowną odnośnie wpisania na listę adwokatów prawnych powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 19 kwietnia 2006 r., zgodnie z którym, aby taka osoba - która zdała egzamin inny niż radcowski- mogła uzyskać wpis na listę adwokatów musi jeszcze wykazać się odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym. Zainteresowana ostała poinformowana o dwóch trybach odwołania- do NRA, lub Ministra Sprawiedliwości.

Zainteresowana złożyła odwołanie do MS na powyższą decyzję. Minister stwierdził iż nowe brzmienie art. 68 uchyla brzmienie art.47 ust.2 prawa o adwokaturze . MS stwierdził iż skarga powinna być wniesiona do Sądu Administracyjnego, jednak z powodu mylnych informacji udzielonych przez Rade Adwokacką, okres przysługujący na odwołanie upłynął. Zmiana ustawy nastąpiła już po wydaniu postanowienia o odmowie wpisu na listę adwokatów.

Zgodnie ze zmianą w ustawie od uchwały rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji, służy zainteresowanemu odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej Od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Rada ma 30 dni na podjęcie uchwały. Od uchwały odmownej można odwołać się odpowiednio do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od ostatecznej decyzji odmownej albo w razie niepodjęcia uchwały w terminie 30 dni przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

WSA oddalił skargę, uznając iż orzecznictwo sądu jest w tym temacie utrwalone. Sąd ocenił wzajemną relację tych artykułów zgodnie z wykładnią kolizyjna ustalając iż art.68 uchwalony później ma moc obowiązywania, zgodnie z zasada lex posterior derogat legi priori.

Sąd przyznał iż wadliwe pouczenie o możliwościach odwołania wprowadziło skarżącą w błąd, stąd ma ona możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Sygn. Akt VI SA Wa 2182/07

Anna Sergiej