Podczas ostatniego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła następujące dokumenty:

Rozporządzenia

-Rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”, przedłożone przez ministra środowiska.

Projekty nowelizacji ustaw

-Projekt ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z SIS i VIS.

Stanowiska Rady Ministrów

-Stanowisko wobec przygotowanego przez komisję nadzwyczajną „Przyjazne państwo” ds. związanych z ograniczaniem biurokracji projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druk nr 2296), przedłożone przez ministra finansów.

Inne Dokumenty

-Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej), przedłożone przez ministra gospodarki.

Nowelizacje rozporządzeń

-Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

-Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Nowelizacja uchwał

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2011 pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” wraz z programem, przedłożona przez ministra infrastruktury.

Informacje

-Informacja o sytuacji polskich rolników ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, opłacalności produkcji rolnej oraz pomocy ze strony instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla mieszkańców wsi, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Założenia

-Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (kierunkowo), przedłożone przez ministra zdrowia.

-Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożone przez ministra finansów.

KPRM/AS

Zobacz także:

Kara dla spółki Enion