Podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

-projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych,
-projekt założeń projektu ustawy o kierujących pojazdami,
-informację dotyczącą realizacji ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
-informację o stanowisku rządu Rzeczypospolitej Polskiej na nieformalne posiedzenie szefów państw lub rządów Unii Europejskiej (Bruksela, 19 listopada 2009 r.),
-propozycje zmian do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).
KPRM/AS
Zobacz także:

Uznanie jurysdykcji ETS

Konsultacje międzyrządowe z Francją