Kasacja Ministra Sprawiedliwości złożona w odpowiedzi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została odrzucona przez sąd wyższej instancji.

Sąd I instancji rozpoznawał sprawę absolwenta prawa, któremu do pozytywnego zaliczenia egzaminu na aplikację adwokacką w 2008 roku zabrakło jednego punktu.

Skarżący kwestionował pytanie nr.186 dotyczące kwestii dziedziczenia. Sąd uznał skargę niedoszłego aplikanta i uchylił decyzję MS w sprawie odmowy wpisu na listę aplikantów (sygn. Akt VI SA/Wa 485/09). Minister Sprawiedliwości skorzystał z przysługującego mu prawa złożenia kasacji, tym samym sprawa trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełnomocnik niedoszłego aplikanta w swoim przemówieniu podkreślił, że odnośnie kwestionowanego pytania nr. 186, WSA wydał około 20 wyroków, stwierdzając jego niejednoznaczność. Odpowiedź na to pytanie nie wynikała wyłącznie z przepisów, ale również ze znajomości doktryny i orzecznictwa.

W związku z tym kasacja Ministra Sprawiedliwości powinna zostać odrzucona, bądź oddalona. Pełnomocnik zarzucił również braki konstrukcyjne skargi kasacyjnej.

Jak podkreślił podczas rozprawy niedoszły aplikant, ewidentne jest , że MS traktował wszystkie skargi grupowo, nie odnosząc się do konkretnych zarzutów postawionych w skardze.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 października 2009 roku oddalił skargę kasacyjną ministra sprawiedliwości uznając, że wyrok WSA nie naruszył wskazanych w skardze przepisów.

Sąd wyższej instancji podkreślił, że niedopuszczalne jest, iż pytania postawione na teście budzą poważne wątpliwości doktrynalne. Odpowiedź należy wywieść wprost z przepisów, beż zbędnej analizy orzecznictwa i doktryny.

Analizując pytanie nr.186sąd stwierdził, że odpowiedź nie wynikała z brzmienia art. 8 ust.3 prawa dewizowego, stąd konieczność powołania się w tym zakresie na orzecznictwo.

Sprawa dotycząca skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości na decyzję WSA była jedną z pierwszych rozpoznawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Sygn. akt. II GSK 781/09

Anna Sergiej